#software-architecture

2 bài viết được gắn tag này.
  1. Trải nghiệm chuyên sâu Domain Driven Design
    Trải nghiệm chuyên sâu Domain Driven Design
  2. CQRS - Thiết kế hệ thống chịu tải lớn và dễ bảo trì
    CQRS - Thiết kế hệ thống chịu tải lớn và dễ bảo trì