#xstate

1 bài viết được gắn tag này.
  1. Dùng XState quản lý state, bạn đã thử chưa?
    Dùng XState quản lý state, bạn đã thử chưa?

    December 25, 2023

    XState giúp phát triển web, app theo hướng State Machine, tức là lấy state của máy làm trung tâm và phát triển ứng dụng dựa trên sơ đồ các trạng thái và sự chuyển đổi trạng thái thông qua các sự kiện.

    Read more